Biểu mẫu kê khai, xác nhận viện trợ theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010.

Biểu mẫu theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý Tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN.(08/08/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu