Biểu mẫu xây dựng dự toán NSNN năm 2013 theo Công văn số 1225/STC-HCSN

Biểu mẫu đính kèm Công văn số 1225/STC-HCSN ngày 03/08/2012 của Sở Tài chính TP Đà Nẵng về việc Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2013.(03/08/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu