Biểu mẫu xây dựng dự toán NSNN năm 2013 theo Thông tư số 99/2012/TT-BTC

Biểu số 1: Tổng hợp kết quả thực hiện và dự kiến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(11/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 2: Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012 và dự toán năm 2013 (dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương)(11/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 3: Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2012 và dự toán năm 2013 (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(11/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 4: Tổng hợp số thuế TNDN, TNCN, thuế môn bài, tiền thuê đất được miễn, giảm, giãn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(11/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 5: Đánh giá huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực năm 2012 và dự kiến 2013 (dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực)(11/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 6: Báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán vốn đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW để thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng năm 2012 và dự toán năm 2013 (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(11/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 7: Tổng hợp mức huy động vốn của ngân sách địa phương giai đoạn 2006-2010, kế hoạch giai đoạn 2011-2015 (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(11/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 8: Tổng hợp vốn huy động đầu tư xã hội năm 2012 và dự toán năm 2013 (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(11/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 9: Tổng hợp vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2012 và năm 2013 (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(10/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 10: Báo cáo kết quả phân bổ, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 và dự toán năm 2013 (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(10/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 11: Tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP năm 2012 (dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương)(10/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 12: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới sáu tuổi, người cận nghèo, học sinh sinh viên, người thuộc hộ lâm, ngư, diêm nghiệp (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(10/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu
Biểu số 13: Tổng hợp nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2012 theo lĩnh vực (dùng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)(10/07/2012)
Tải biểu mẫu: Tải biểu mẫu