Hỏi đáp

Câu hỏi : Chức danh kế toán trưởng ngân sách quận

Hiện ở tại phòng Tài chính – Kế hoạch quận có 02 kế toán trưởng, 01 người là kế toán trưởng ngân sách quận, 01 người là kế toán trưởng nội bộ cơ quan. Xin cho hỏi kế toán trưởng ngân sách quận có thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 không? Nếu không phải thì do văn nào điều chỉnh? Mức phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu?
Người hỏi: Phùng Mỹ Hạnh (19/07/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 18/10/2017 02:33
Sở Tài chính có ý kiến trả lời như sau: Tại khoản 3, Điều 63, Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015, có quy định “Kho bạc Nhà nước tổ chức hạch toán kế toán ngân sách nhà nước; tổng hợp số liệu thu, chi ngân sách nhà nước, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp, các cơ quan có liên quan theo chế độ quy định”. Như vậy, Kho bạc Nhà nước là đơn vị kế toán của các cấp ngân sách, tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện đã bổ nhiệm kế toán trưởng nghiệp vụ cấp huyện tương ứng. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện không phải là đơn vị thực hiện kế toán ngân sách nên không bổ nhiệm kế toán trưởng của cấp ngân sách theo quy định của Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ. Thực tế cơ quan tài chính có phát sinh giao dịch với Kho bạc Nhà nước liên quan đến cấp phát kinh phí ngân sách, vì vậy tại Điểm 1.2, khoản b, mục 1, Điều 9 Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc, thì chữ ký thứ hai trên Giấy đăng ký sử dụng tài khoản và mẫu dấu, mẫu chữ ký (mẫu số 01a/MTK) đối với ngân sách huyện là “Cán bộ (Phòng tài chính) được giao quản lý các tài khoản chi bằng Lệnh chi tiền, tài khoản ghi thu, ghi chi, tài khoản chi dự toán chi chuyển giao ký chữ ký thứ hai”, không phải với chức danh kế toán trưởng đơn vị kế toán. Do đó, đơn vị không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng ngân sách cấp huyện tại Phòng Tài chính - kế hoạch huyện. Trân trọng!