Hỏi đáp

Câu hỏi : Rút dự toán chi chuyển giao

Kính thưa Sở tài chính ! Dự toán chi chuyển giao giữa NS tỉnh/thành phố cho NS huyện nếu không rút hết trong thời gian chỉnh lý thì có được phép xét chuyển sang năm sau hay không? Kính mong quý Sở trả lời sớm . Tôi xin cảm ơn !
Người hỏi: Lê Văn Hiền (30/05/2017)

Câu trả lời

Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 18/10/2017 02:36
Tại điểm b, khoản 2, Điều 42, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, có quy định “Hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách, các khoản dự toán chi, bao gồm cả các khoản bổ sung trong năm, chưa thực hiện hoặc chưa chi hết phải hủy bỏ, trừ các trường hợp được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Nghị định này”. Đồng thời, theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 9, Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, thì “Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được xác định hàng năm. Việc sử dụng vốn, kinh phí bổ sung có mục tiêu phải theo đúng mục tiêu quy định. Trường hợp ngân sách cấp dưới sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên”. Như vậy, số bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách cấp huyện nếu đến hết thời gian chỉnh lý chưa thực hiện hoặc chưa chi hết phải hủy bỏ (chưa rút dự toán) hoặc hoàn trả ngân sách cấp trên (trường hợp đã rút dự toán), trừ các trường hợp được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 43 của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ.
Người trả lời: Quản Trị Ngày trả lời: 30/05/2017 08:20
Câu hỏi của bạn được hiểu là việc thực hiện xử lý ngân sách cuối năm của năm ngân sách 2016 trở về trước. Việc thực hiện xử lý ngân sách cuối năm trở về trước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật ngân sách nhà nước và Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm. Theo đó có quy định: Các khoản chi ngân sách được bố trí trong dự toán ngân sách năm nào, chỉ được chi trong niên độ ngân sách năm đó; trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chi tiếp vào ngân sách năm sau, thì được chuyển nguồn và hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm sau. Như vậy, số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện nếu đến 31 tháng 1 năm sau mà chưa rút hết về nguyên tắc sẽ bị hủy bỏ, trường hợp nhiệm vụ chi đó còn phải tiếp tục thực hiện, thì phải được phép của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Giám đốc Sở Tài chính (nếu được ủy quyền) tiếp tục chi, thì ngân sách cấp tỉnh sẽ phải thực hiện chuyển nguồn sang năm sau để bổ sung cho ngân sách huyện thực hiện và hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm sau.