Thông tin, tuyên truyền về "Tiền Việt Nam và cách nhận biết" 

           Thực hiện Công văn số 1494/STTTT-TTBCXB ngày 30/9/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền về "Tiền Việt Nam và cách nhận biết", Trang thông tin điện tử Sở Tài chính đăng tải các nội dung của Tài liệu "Tiền Việt Nam và cách nhận biết" để tuyên truyền rộng rãi đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và người dân địa phương.


Tài liệu đính kèm: