Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết HĐND thành phố quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia nêu trên (Các dự thảo được đăng tải trên mục Thông báo, trang thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ taichinh.danang.gov.vn). Để thực hiện đúng trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị các đơn vị, địa phương tham gia ý kiến vào dự thảo Tờ trình và Nghị quyết, cụ thể như sau: - Đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải toàn văn các dự thảo Tờ trình và Nghị quyết nêu trên trong thời hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Các ý kiến tham gia góp ý các Dự thảo có thể để lại trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố hoặc gửi về Sở Tài chính để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình trước khi báo cáo UBND thành phố (qua địa chỉ mail: thuyntb@danang.gov.vn). - Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện) tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực quản lý của đơn vị mình, gửi về Sở Tài chính trước ngày 22/10/2021 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.