Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung dự toán đợt 2 năm 2020 

 
Phụ lục Điều chỉnh, bổ sung dự toán đợt 2 năm 2020 tại dây