Tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phòng, chống dịch Covid-19 

  Tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để phòng, chống dịch Covid-19 Xem chi tiết tại đây