Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

Thông báo số việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.

Xem chi tiết file đính kèm tại đây: