Thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 

Nghị quyết số 119/2020/QH14  của Quốc hội thông qua ngày 19/6/2020 về Thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng

Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 119/2020/QH14