Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. 

 Thông báo số 99/TB-STC ngày 28/7/2020 về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng.
 
 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 99/TB-STC