Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập 

Chi tiết nội dung Công văn: CV1724.pdf