Kê khai giá, niêm yết giá đối với mặt hàng khẩu trang y tế, vật tư y tế và các hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid -19 

CHI TIẾT CÔNG VĂN VÀ PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM: