Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung dự toán đợt 1 năm 2020. 

 File chi tiết:  41BSDT.pdf