Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”