Danh mục thông tin công khai của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

 Thông báo số  09/TB-STC ngày 21 tháng 02 năm 2020 về Danh mục thông tin công khai của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
 
Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 09/TB-STC