Tuyển dụng công chức tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2020 

 Thông báo số 10/TB-STC ngày 21/02/2020 về tuyển dụng công chức tại  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2020
 
Xem chi tiết tại đây: 10/TB-STC 
 
Mẫu Phiếu đăng ký dự thi download tại đây