Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trình HĐND thành phố 

                   Kính gửi:
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các Sở: NN&PTNT, Du lịch, KH&ĐT, Công thương, Y tế, Xây dựng, KH&CN, Giao thông vận tải, Tư pháp;
- Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.
Tại Khoản 3, Điều 4, Thông tư số 70/2018/TT-BTC ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 22/9/2018, có quy định: “Căn cứ quy định tại Thông tư này và khả năng ngân sách địa phương: Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo theo quy định hiện hành”.
Thực hiện Công văn số 886/HĐND-KTNS ngày 29/10/2019 và Công văn số 6148/UBND-TH ngày 13/9/2019 của UBND thành phố về việc đăng ký nội dung trình tại kỳ họp cuối năm 2019 HĐND thành phố khóa IX, trong đó đối với các nội dung đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố: giao các sở, ngành phối hợp với Sở Tư pháp để được hướng dẫn thủ tục, quy trình chuẩn bị Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Trên cơ sở Công văn số 3731/STNMT-CCMT ngày 30/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Sở Tài chính đã thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Để thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời đảm bảo thời gian đăng kí nội dung trình HĐND thành phố vào kỳ họp cuối năm 2019, Sở Tài chính đã dự thảo văn bản báo cáo UBND thành phố về việc quy định nội dung, mức chi nêu trên và đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến như sau:
1. Đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố thực hiện các nội dung sau:
a) Đăng tải toàn văn dự thảo Tờ trình và Nghị quyết các nội dung nêu trên.
b) Các ý kiến tham gia góp ý các Dự thảo có thể để lại ý kiến trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử thành phố hoặc gửi về Sở Tài chính để nghiên cứu, tiếp thu, giải trình trước khi báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2019 (qua địa chỉ thư điện tử: trinhtht@danang.gov.vn).
2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị quyết và gửi về Sở Tài chính trước ngày 13/11/2019 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND thành phố. Sau thời gian trên, nếu Sở Tài chính không nhận được văn bản phản hồi xem như thống nhất với nội dung các dự thảo.
Vậy, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp đảm bảo thời gian quy định./.