Xây dựng dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 

                           Kính gửi:
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;
- Các Sở, ban, ngành và Hội đoàn thể;
 
 
Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC  ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Căn cứ Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố ban hành quy định về một số nội dung trong mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng;
Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thành phố ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND thành phố về việc ban hành danh mục mua sắm tập trung là máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến (máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in và máy photocopy) và bàn ghế học sinh các cấp thuộc phạm vi quản lý của thành phố;
Để xây dựng dự toán chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản đảm bảo quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện xây dựng dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 cụ thể như sau:
 
 
1. Về dự toán kinh phí mua sắm thường xuyên
 Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện rà soát, đánh giá tài sản (dự kiến tài sản còn sử dụng đến hết năm 2019) để xác định nhu cầu, kế hoạch mua sắm, thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ trong năm 2020 và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của đơn vị mình, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) thẩm định, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của ngành, lĩnh vực để gửi cơ quan tài chính xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách trình UBND cùng cấp quyết định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan sau khi được HĐND phê chuẩn.
Ngoài ra theo kiến nghị kiểm toán ngân sách các năm trước của Kiểm toán Nhà nước Khu vực III thì định mức chi quản lý hành chính theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố đã bao gồm kinh phí mua sắm, thay thế các công cụ, dụng cụ, sửa chữa thường xuyên tài sản; đối với các đơn vị còn số dư nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc nguồn khám chữa bệnh (5% đối với ngành y tế) thì sử dụng các nguồn này tại đơn vị để mua sắm, sửa chữa tài sản.
 
 
2. Về xây dựng dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất
Đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định tại Thông tư số 92/2017/TT-BTC và Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND để lập dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất. Trong đó, có quy định về hồ sơ tài liệu kèm theo dự toán kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất bao gồm: Thuyết minh chi tiết về tên công trình; mục tiêu sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; sự cần thiết, lý do thực hiện; văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền; khối lượng công việc dự kiến; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc; dự toán kinh phí theo các nguồn vốn và phân kỳ thực hiện hằng năm.
3. Về mẫu biểu báo cáo, đăng ký nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản và thời gian thực hiện
Đề nghị các cơ quan, đơn vị đăng ký nhu cầu mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 theo Phụ lục đính kèm.
Thời gian gửi về Sở Tài chính chậm nhất ngày 31/7/2019 (các đơn vị vui lòng gửi trước file báo cáo đến địa chỉ thư điện tử nguyendtt@danang.gov.vn để thuận lợi cho công tác tổng hợp). Sau thời gian trên, đơn vị không có đề nghị mua sắm, sửa chữa xem như đơn vị không có nhu cầu mua sắm, sửa chữa trong năm 2020.
Vậy, Sở Tài chính rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện đảm bảo đúng biểu mẫu và thời gian quy định./.
 
CHI TIẾT: TẢI TẠI ĐÂY