Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng các Quỹ ngoài ngân sách trong 06 tháng đầu năm 2019 

        Kính gửi:
           - Các Sở: Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động  - Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Du lịch;
           - Các đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Liên minh các hợp tác xã; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Nạn nhân chất độc da cam; Hội Tù yêu nước; BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch;
         - Các quỹ: Đầu tư phát triển thành phố; Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Điêu khắc; Khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ Hồ Nghinh; Phát triển hệ thống cỏ Vetiver; Tiến Bộ; Hoa Hướng dương;
         - UBND các quận, huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện.
 
Căn cứ quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015, Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Tài chính - Nội vụ; Thực hiện Thông báo số 407/TB-VP ngày 11/12/2014 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thành lập, hoạt động của các Quỹ thuộc thành phố quản lý: “Hằng năm, định kỳ 06 tháng, cuối năm, tất cả các Quỹ đều phải báo cáo về tình hình hoạt động, thu, chi của Quỹ, các vướng mắc, kiến nghị gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố.”.
Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị báo cáo cụ thể tình hình hoạt động, quản lý và sử dụng các Quỹ ngoài ngân sách nhà nước trong 06 tháng đầu năm 2019 như các Phụ lục chi tiết kèm theo. Trong đó:
1. Về cơ sở pháp lý thành lập và tổ chức hoạt động Quỹ
Đề nghị cập nhật đầy đủ các văn bản chủ trương còn phù hợp, các Quyết định thành lập và phê duyệt điều lệ tổ chức, hoạt động Quỹ; mô hình tổ chức hoạt động; chức năng nhiệm vụ, mục tiêu hoạt động; bộ máy hoạt động, biên chế quản lý các Quỹ,... (chi tiết từ Phụ lục I đến IV).
2. Tình hình thu - chi các Quỹ, thực hiện nhiệm vụ, chính sách Nhà nước, hoạt động đầu tư tài chính
Đề nghị báo cáo chi tiết tình hình hoạt động của Quỹ, trong đó: nguồn vốn hoạt động gồm vốn điều lệ; số dư Quỹ năm trước chuyển sang; số thu phát sinh trong 06 tháng đầu năm 2019 (phân tích rõ các nguồn phát sinh: ngân sách cấp, tài trợ, viện trợ, thu ủng hộ, thu khác...); tình hình giải ngân vốn vay (tổng số vốn đã giải ngân, trong đó số đã giải ngân phát sinh trong năm), tình hình sử dụng lãi suất/phí vay, nợ quá hạn và biện pháp xử lý (nếu có); tình hình thực hiện nhiệm vụ, chủ trương, chính sách Nhà nước; tình hình hoạt động đầu tư tài chính;... (chi tiết từ Phụ lục V đến VIII).
3. Đánh giá tình hình hoạt động của các Quỹ, nêu kiến nghị, đề xuất giải pháp
Tập trung đánh giá cụ thể kết quả hoạt động của các Quỹ trong 06 tháng đầu năm 2019, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và có kiến nghị đề xuất giải pháp cụ thể, sát với thực tế, nội dung đánh giá phản ánh được hiệu quả hoạt động của các Quỹ.
Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ tình hình hoạt động thực tế, báo cáo đầy đủ bằng lời và chi tiết theo các Phụ lục kèm theo, gửi về Sở Tài chính trước ngày 15/7/2019, đồng thời gửi các bảng biểu qua địa chỉ email lettn@danang.gov.vn (khối thành phố); duongcd@danang.gov.vn (khối quận, huyện) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định./.
 
Chi tiết: TẢI TẠI ĐÂY