Đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của NSNN  

                       Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng;
- Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng;
- UBND các quận, huyện. 
          Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7005/BTC-NSNN ngày 17/6/2019 (đính kèm), trong đó đề nghị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017 theo Nghị quyết số 266/2016/UBTVQH14 ngày 04/10/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội và Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất phương án xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2021;
          Để có cơ sở tham mưu UBND thành phố báo cáo theo đề nghị của Bộ Tài chính, Sở Tài chính kính đề nghị:
 
          1. Sở Nội vụ, Ban Tổ chức Thành ủy
a) Báo cáo số liệu về tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập các huyện, xã (mục I-III theo biểu số 2 kèm theo Công văn số 7005/BTC-NSNN, lưu ý: ngoài báo cáo số liệu trong giai đoạn 2015-2020 theo biểu số 2, đề nghị báo cáo số liệu dự kiến giai đoạn 2021-2025), trong đó: Sở Nội vụ báo cáo số liệu cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội; Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo số liệu khối Đảng và 05 tổ chức chính trị - xã hội.
b) Báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về tinh giản biên chế, cơ cấu biên chế giữa thành thị và nông thôn… (mục 1.3 tại Đề cương báo cáo theo Công văn số 7005/BTC-NSNN)
c) Gửi kèm đề án được được phê duyệt về tinh gọn bộ máy hành chính, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế gắn với Nghị quyết số 18, 19 của thành phố.
2. Các sở, ban, ngành (kể cả: Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng Sở Nội vụ)
Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị (bao gồm cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc), báo cáo số liệu theo biểu số 1 và biểu số 2 kèm theo Công văn số 7005/BTC-NSNN.
 
3. UBND các quận, huyện
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo số liệu theo biểu số 1 và số 2 kèm theo Công văn số 7005/BTC-NSNN.
Để đảm bảo thời hạn báo cáo theo yêu cầu Bộ Tài chính, kính đề nghị các cơ quan, địa phương gửi báo cáo về Sở Tài chính chậm nhất ngày 01/7/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.
Sở Tài chính kính đề nghị Sở Nội vụ và các quận, huyện quan tâm phối hợp thực hiện, đảm bảo thời gian./.
 
Chi tiết: TẢI TẠI ĐÂY