Mời tham gia xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại địa phương 

                                                   Kính gửi: Các Công ty, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng


        Căn cứ Thông tư số 142/2015/TT-BTC ngày 04/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về giá;
Căn cứ Công văn số 972/BTC-QLG ngày 24/01/2018 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương và Công văn số 5191/UBND-STC ngày 06/7/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại thành phố Đà Nẵng;
        Nhằm hiện đại hóa và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Tài chính có kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng Phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại địa phương, phục vụ cho các bộ phận chức năng thuộc Sở và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan trong năm 2019.
       Vì vậy, Sở Tài chính kính thông báo đến tất cả các công ty, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có khả năng tham gia xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu giá tại địa phương (thành phố Đà Nẵng) nêu trên vui lòng nghiên cứu các nội dung liên quan đến phần mềm (theo các file đính kèm), đồng thời gửi đề xuất về các giải pháp xây dựng phần mềm (bao gồm cả dự toán kinh phí) về Sở Tài chính trước ngày 20/5/2019. Các nội dung đề xuất của Quý Công ty là căn cứ quan trọng để Sở Tài chính lựa chọn đơn vị hợp tác và tiến hành các thủ tục xây dựng phần mềm theo quy định.
         Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Công ty vui lòng liên hệ Sở Tài chính qua số điện thoại 0236.3863820 (Phòng Tin học và Thống kê).
 
Tài liệu đính kèm: