Tham gia ý kiến dự thảo văn bản hướng dẫn cách chi trả tiền giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố  

 
Dự thảo văn bản hướng dẫn cách chi trả tiền giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố xem chi tiết tại đây