Thỏa thuận khung mua sắm tập trung Đợt I/2018 

 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung Gói thầu 01: Mua sắm tập trung máy vi tính để bàn thuộc dự toán mua sắm tập trung Đợt I/2018: 01/2018/TTK-MSTT01
 
 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung Gói thầu 02: Mua sắm tập trung máy tính xách tay thuộc dự toán mua sắm tập trung Đợt I/2018: 02/2018/TTK-MSTT01
 
 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung Gói thầu 03: Mua sắm tập trung máy in thuộc dự toán mua sắm tập trung Đợt I/2018: 03/2018/TTK-MSTT01
 
 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung Gói thầu 04: Mua sắm tập trung máy scan thuộc dự toán mua sắm tập trung Đợt I/2018: 04/2018/TTK-MSTT01
 
 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung Gói thầu 05: Mua sắm tập trung máy chiếu thuộc dự toán mua sắm tập trung Đợt I/2018: 05/2018/TTK-MSTT01
 
 Thỏa thuận khung mua sắm tập trung Gói thầu 06: Mua sắm tập trung máy photocopy thuộc dự toán mua sắm tập trung Đợt I/2018: 06/2018/TTK-MSTT01
 
Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 14  tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (Đợt I/2018): 4143/QĐ-UBND