Thỏa thuận khung mua sắm tập trung 2017 

Thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm tập trung  tài sản nhà nước cho các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (đợt 1 và đợt 2/2017)