Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 06/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước 24/01/2018 10/03/2018
2 103/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 24/01/2018 01/01/2018
3 102/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 24/01/2018 20/06/2017
4 06/2018/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non 05/01/2018 20/02/2018
5 166/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 31/12/2017 01/01/2018
6 158/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ốt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022 27/12/2017 01/01/2018
7 155/2017/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023 27/12/2017 01/01/2018
8 138/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đv doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại NĐ số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 25/12/2017 10/02/2018
9 136/2017/TT-BTC Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 22/12/2017 06/02/2018
10 131/2017/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 315/2016/TT-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sd tài khoản của Kho bạc NN mở tại Ngân gàng Nhà nước VN và các ngân hàng thương mại 15/12/2017 01/02/2018
11 132/2017/TT-BTC Quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN 2018 15/12/2017 01/02/2018
12 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 15/12/2017 01/07/2018
13 39/2017/TT-BTTTT Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 15/12/2017 01/07/2018
14 129/2017/T-BTC Quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi thường xuyên 14/12/2017 01/02/2018
15 121/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã 07/12/2017 01/01/2018
16 125/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 3 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
17 124/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
18 128/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng BHYT cho các lực lượng Dân quân thường trực, Bảo vệ dân phố, Đội dân phòng và Công an viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
19 123/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/01/2018
20 126/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ một số nội dung và mức thu Lệ phí “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 07/12/2017 01/02/2018
No rows match the filter...