Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 30/2021/QĐ-TTg Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 10/10/2021 10/10/2021
2 83/2021/TT-BTC Hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông 04/10/2021 20/11/2021
3 84/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông 04/10/2021 20/11/2021
4 79/2021/TT-BTC Sửa đổi BS khoản 1 Điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC ngày 15/9/2020 và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 21/09/2021 15/11/2021
5 77/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 17/09/2021 03/11/2021
6 78/2021/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ 17/09/2021 01/07/2022
7 76/2021/TT-BTC Hướng dẫn khoản 1 và khoản 2 Điều 31 NĐ số 20/2012/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp XH đv đối tượng bảo trợ XH 15/09/2021 01/11/2021
8 75/2021/TT-BTC Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 09/09/2021 25/10/2021
9 100/NQ-CP Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng 06/09/2021 06/09/2021
10 21/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố (thay thế Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 30/08/2021 08/09/2021
11 22/2021/QĐ -UBND Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố(thay thế Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) 30/08/2021 08/09/2021
12 74/2021-TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. 27/08/2021 12/10/2021
13 1529/QĐ-BTC Ban hành quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN. 09/08/2021 09/08/2021
14 06/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2014/TTBCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện 06/08/2021 25/09/2021
15 67/2021/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm 05/08/2021 19/09/2021
16 62/2021/TT-BTC Ban hành Quy chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 29/07/2021 15/09/2021
17 63/2021/TT-BTC Quy định lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh 29/07/2021 13/09/2021
18 61/2021/TT-BTC Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 26/07/2021 09/09/2021
19 60/2021/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá 21/07/2021 03/09/2021
20 1375/QĐ-BTC Công bố danh mục báo cáo định kỳ bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. 21/07/2021 21/07/2021
No rows match the filter...