Văn bản pháp quy

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 39/CT-TTg Đẩy nhanh tiến độ triển khai và tăng cường sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức điện tử không dừng 07/10/2020 07/10/2020
2 21/2020/TT-BTTTT Triển khai Thông tư số 21/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 07/09/2020 về việc Thông tư quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 07/09/2020 26/10/2020
3 91-2020/NĐ-CP Triển khai NĐ 91/2020/NĐ-CP của Văn phòng Chính phủ ngày 14/08/2020 về việc Nghị định chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020 01/10/2020
4 81/2020/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 14/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp 09/07/2020 01/09/2020
5 972/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025 07/07/2020 07/07/2020
6 01/2020 QĐ-KTNN Ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán 26/06/2020 26/06/2020
7 967/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 25/06/2020 01/07/2020
8 63/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp 25/06/2020 01/09/2020
9 62/2020/TT-BTC Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 22/06/2020 06/08/2020
10 119/2020/QH14 Thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 19/06/2020 01/01/2021
11 59/TT-BTC Huớng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp pháp lý 18/06/2020 01/09/2020
12 53/TT-BTC Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, gỉáo dục người dưới 18 tuôi phạm tội được miễn trách nhỉệm hình sự 10/06/2020 01/08/2020
13 51/2020/NĐ-CP Nghị định số 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện 21/04/2020 21/04/2020
14 22/2020/TT-BTC Thông tư số 22/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường 10/04/2020 10/04/2020
15 292/NQ-HĐND Nghị quyết về bổ sung các nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, AN-QP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/03/2020 13/03/2020
16 04/2020/TT-BTTTT Quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 24/02/2020 09/04/2020
17 03/2020/TT-BTTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước 24/02/2020 09/04/2020
18 15/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử 03/02/2020 15/04/2020
19 02/2020/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện việc sử dụng các khoản kinh phí liên quan đến hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển do Bộ Giao thông vận tải quản lý kết hợp thu hồi sản phẩm 06/01/2020 24/02/2020
20 01/2020/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 03/01/2020 20/02/2020
No rows match the filter...