Văn bản hành chính

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 5608/BTC-KBNN CÔNG VĂN 5608/BTC-KBNN NĂM 2017 CHUẨN BỊ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THAM GIA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH 28/04/2017 28/04/2017
2 958/STC-GCS Ổn định giá dịch vụ lưu trú du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa và Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng 19/04/2017 19/04/2017
3 355/BTC-HCSN V/v hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình. 10/01/2017 10/01/2017
4 01/CP-KTTH Công văn số 01/CP-KTTH ngày 06/01/2017 của Chính phủ v/v Đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP 06/01/2017 06/01/2017
5 12861/BTC-QLCS Hướng dẫn việc cập nhật thông tin về kết quả bán/thanh lý TSNN vào CSDL quốc gia 15/09/2016 15/09/2016
6 5931/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/08/2016 31/08/2016
7 Quyết định số 1324/QĐ-TTg Quyết định số 1324/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : 07/07/2016 07/07/2016
8 4819/BTC-ĐT Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 08/04/2016 08/04/2016
9 3667/BTC-HCSN Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên NSNN năm 2016 theo Nghị quyết số 01/ND-CP ngày 07/01/2016 của C 21/03/2016 21/03/2016
10 336/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính 26/02/2016 26/02/2016
11 1553/BTC-CST Triển khai thi hành Luật Phí và lệ phí 28/01/2016 28/01/2016
12 99/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính 12/01/2016 12/01/2016
13 2614/STC-QLNS Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016 18/12/2015 18/12/2015
14 14392/BTC-QLCS Xử lý tồn tại về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật đất đai năm 2013 14/10/2015 14/10/2015
15 14302/BTC-QLCS Áp dụng pháp luật để xử lý hàng hóa tồn đọng là thư, gói, kiện hàng hóa có người nhận 13/10/2015 13/10/2015
16 4115/PC-VP Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ 13/10/2015 13/10/2015
17 3983/PC-VP Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28c/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ 07/10/2015 07/10/2015
18 1979/STC-GCS Xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các dự án sử dụng nguồn ODA và nguồn viện trợ 30/09/2015 30/09/2015
19 2435/TB-KBNN Tỷ giá hạch toán ngoại lệ tháng 10/2015 30/09/2015 30/09/2015
20 3007/VP-QLĐTư Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính 25/09/2015 25/09/2015
No rows match the filter...