Văn bản hành chính

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 364/STTTT-TTra Phổ biến Nghị định quy dịnh xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyế điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 21/02/2020 21/02/2020
2 413/STC-HCSN Rà soát danh mục mua sắm tập trung tài sản công năm 2020 12/02/2020 12/02/2020
3 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ QĐ số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND TP về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng hoạt động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn (w,pc) 10/01/2019 21/01/2019
4 02/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND TP ban hành Quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...(w, pc) 10/01/2019 21/01/2019
5 143/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017(w) 09/01/2019 09/01/2019
6 36 - 05/01/2019 - Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng Triển khai Thông tư số 119/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (w) 05/01/2019 05/01/2019
7 4614/QĐ-UBND Ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức viên chức lãnh đạo quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn TPĐN(W) 11/10/2018 11/10/2018
8 1836/QĐ-BTC Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng Cục thuế(w, pc) 08/10/2018 15/11/2018
9 2601/VP-KT Triển khai QĐ 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của TTCP 26/09/2018 12/10/2018
10 1887/STC-HCSN Đối chiếu kinh phí bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2010 đến 2014 để xác định phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp 04/06/2018 04/06/2018
11 1872/STC-HCSN Báo cáo bổ sung tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2021 01/06/2018 01/06/2018
12 433/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018 20/04/2018 01/06/2018
13 554/QĐ-BTC Về đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định,thông báo và tổng hợp quyết toán năm 20/04/2018 20/04/2018
14 17809/BTC-KBNN Công văn 17809/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chuyển đổi từ mục lục ngân sách Nhà nước cũ sang mục lục ngân sách Nhà nước mới 29/12/2017 29/12/2017
15 17940/BTC-KBNN Chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018 19/12/2017 01/01/2018
16 7309/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ tiếp tục đẩu mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 18/12/2017 18/12/2017
17 5918/KBNN-CNTT Hướng dẫn sử dụng hệ thống Tabmis 2018 14/12/2017 14/12/2017
18 38/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và TĐC khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 30/11/2017 15/01/2018
19 5608/BTC-KBNN Công văn số 5608/BTC-KBNN NĂM 2017 về việc chuẩn bị các điều kiện để tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN 28/04/2017 28/04/2017
20 958/STC-GCS Ổn định giá dịch vụ lưu trú du lịch trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa và Tuần lễ cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng 19/04/2017 19/04/2017
No rows match the filter...