Văn bản hành chính

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 2583/STTTT-CNTT Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 28/09/2020 28/09/2020
2 31/KH-STC Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 18/09/2020 18/09/2020
3 3136/STC-VP Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 9/2020 15/09/2020 15/09/2020
4 134/KH-BTGTU Tuyên truyền thực hiện NQ số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế,chính sách đặc thù phát triển TPĐN 26/08/2020 28/08/2020
5 2816/STC-VP Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 8/2020 17/08/2020 17/08/2020
6 2803/STC-VP Phổ biến Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 14/08/2020 14/08/2020
7 41/CT-TU Về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 10/08/2020 10/08/2020
8 5249/CV-UBND -HCTC Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID- 19 tai Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố 07/08/2020 07/08/2020
9 2410/VP-KTTC Triển khai quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ Thông tin Truyền Thông 29/07/2020 29/07/2020
10 2410/VP-KTTC Triển khai quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ Thông tin Truyền Thông 29/07/2020 29/07/2020
11 4944/KH-UBND Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 28/07/2020 28/07/2020
12 2023/STC-VP Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính năm 2020 15/06/2020 15/06/2020
13 2023/STC-VP Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính năm 2020 15/06/2020 15/06/2020
14 1475/TTr-UBND Quy định một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/03/2020 11/03/2020
15 1377/UBND-ĐTĐT Triển khai thực hiện các Thông tư số 03, 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 09/03/2020 09/03/2020
16 364/STTTT-TTra Phổ biến Nghị định quy dịnh xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyế điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 21/02/2020 21/02/2020
17 413/STC-HCSN Rà soát danh mục mua sắm tập trung tài sản công năm 2020 12/02/2020 12/02/2020
18 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ QĐ số 170/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004 của UBND TP về việc ban hành Đề án hỗ trợ lâu dài đối tượng chính sách đang hưởng trợ cấp không còn khả năng hoạt động có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn (w,pc) 10/01/2019 21/01/2019
19 02/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 86/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND TP ban hành Quy định chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư ...(w, pc) 10/01/2019 21/01/2019
20 143/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2017(w) 09/01/2019 09/01/2019
No rows match the filter...