Văn bản hành chính

# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
ban hành
Ngày
hiệu lực
1 25/QĐ-BTC Quyết định 25/QĐ-BTC năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính 11/01/2021 11/01/2021
2 7202/UBND-NCPC Triển khai thực hiện Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 02/11/2020 02/11/2020
3 4166/QĐ-UBND Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức theo mô hình đánh giá kết quả làm việc tại các cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố 02/11/2020 02/11/2020
4 4176/QĐ-UBND Về việc công bố danh sách tổ chức giám định tư pháp và người giám định tư pháp 02/11/2020 02/11/2020
5 2583/STTTT-CNTT Triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 28/09/2020 28/09/2020
6 31/KH-STC Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 18/09/2020 18/09/2020
7 3136/STC-VP Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 9/2020 15/09/2020 15/09/2020
8 134/KH-BTGTU Tuyên truyền thực hiện NQ số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế,chính sách đặc thù phát triển TPĐN 26/08/2020 28/08/2020
9 2816/STC-VP Tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 8/2020 17/08/2020 17/08/2020
10 2803/STC-VP Phổ biến Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 14/08/2020 14/08/2020
11 41/CT-TU Về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 10/08/2020 10/08/2020
12 5249/CV-UBND -HCTC Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID- 19 tai Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố 07/08/2020 07/08/2020
13 2410/VP-KTTC Triển khai quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ Thông tin Truyền Thông 29/07/2020 29/07/2020
14 2410/VP-KTTC Triển khai quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ngày 24/7/2020 của Bộ Thông tin Truyền Thông 29/07/2020 29/07/2020
15 4944/KH-UBND Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng 28/07/2020 28/07/2020
16 2023/STC-VP Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính năm 2020 15/06/2020 15/06/2020
17 2023/STC-VP Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của Sở Tài chính năm 2020 15/06/2020 15/06/2020
18 1475/TTr-UBND Quy định một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 11/03/2020 11/03/2020
19 1377/UBND-ĐTĐT Triển khai thực hiện các Thông tư số 03, 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 09/03/2020 09/03/2020
20 364/STTTT-TTra Phổ biến Nghị định quy dịnh xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyế điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 21/02/2020 21/02/2020
No rows match the filter...