Biểu mẫu thống kê Tài chính  

DỮ LIỆU THỐNG KÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị vui lòng tải file biểu mẫu báo cáo thống kê tại Cột "Kỳ báo cáo" theo Tháng, hoặc Năm.  

STT

Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo Ngày nhận báo cáo Cơ quan chủ trì

 

1. Thương mại, giá cả:

1

0201

Xuất khẩu hàng hóa

Tháng, Năm

Báo cáo tháng: Ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo.

Cục Hải quan

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo

2

0202

Nhập khẩu hàng hóa

Tháng, Năm

Báo cáo tháng: Ngày 15 của tháng sau tháng báo cáo.

Cục Hải quan

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo

 

2. Đơn vị có quan hệ với ngân sách:

1

0305

Dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Năm

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3. Tài sản nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quản lý:

1

0401

Tổng hợp tài sản là đất

Năm

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

0402

Tổng hợp tài sản là nhà

Năm

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo

Sở Xây dựng

3

0403

 

Tổng hợp tài sản là xe ôtô

Năm

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 của năm sau năm báo cáo

Sở Giao thông vận tải

 
 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục