Danh sách chương trình, đề tài khoa học 

 
STT Tên đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng
1 Danh sách sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác năm 2015 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng Tài chính
17/12/2015    
2 Quyết định về việc công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng Tổng hợp 10/3/2016
 
3 Đề án Phát triển dịch vụ tư vấn tài chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Tài chính 01/01/2013 31/12/2014  

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục