Phối hợp tuyên truyền các chủ trương phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Đà Nẵng 

 chi tiết công văn số 2482/STTTT-TTBCXB ngày 27/8/2021 tại đây

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang ở cao điểm của đợt phòng, chống dịch COVID-19. Từ 08h00 ngày 26/8/2021 đến 08h00 ngày 05/9/2021, thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương giãn cách xã hội theo Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CTUBND ngày 30/7/2021 và Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Để các chủ trương phòng, chống dịch được phổ biến, chuyển tải kịp thời, thống nhất đến từng cơ quan truyền thông, người dân, từng địa bàn dân cư trên toàn thành phố , thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị:

 1. sau khi ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực đơn vị phụ trách, đề nghị đơn vị kịp thời gửi văn bản có số kèm file word cho Sở Thông tin và Truyền thông qua email: ttbcxb@danang.gov.vn; đầu mối phụ trách tiếp nhận thông tin: Bà Hoàng Thị Thu Hiền, số điện thoại/zalo: 0945 521 456.

 2. Trên cơ sở văn bản các đơn vị gửi, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xác định những nội dung chỉ đạo quan trọng, có tính thời sự để chủ động hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục