Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận, trả kết quả tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng 

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở năm 2015, Sở Tài chính báo cáo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng./. Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả khảo sát trưng cầu ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Sở như sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện

Thực hiện Quyết định số 9754/QĐ-UBND của UBND thành phố; Công văn số 60/SNV-CCHC ngày 13/01/2015 của Sở Nội vụ về việc triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của thành phố, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-STC ngày 02/02/2015 ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2015, Kế hoạch số 12/KH-STC ngày 16/04/2015 Tăng cường khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức tiếp nhận, trả kết quả năm 2015, đồng thời gửi Công văn đến các cơ quan, đơn vị để lấy ý kiến trong công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả với hai hình thức khảo sát trực tuyến và khảo sát trực tiếp bằng Phiếu trưng cầu ý kiến nhằm có cơ sở điều chỉnh, bổ sung sửa đổi kịp thời các quy trình, thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, công dân. Đối tượng, nội dung, thời gian khảo sát như sau:a) Hình thức tổ chức: Khảo sát thông qua Phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức công dân; khảo sát trực tuyến thông qua link liên kết trên Trang thông tin điện tử của Sở, website cải cách hành chính của thành phố tại địa chỉ www://cchc.danang.gov.vn/khaosat.b) Đối tượng khảo sát- Các Ban Quản lý đền bù giải toả, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Các Sở, ngành, doanh nghiệp có liên quan;- Các tổ chức, công dân khác có liên quan.c) Nội dung khảo sát: Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng d) Thời gian khảo sát: từ tháng 4/2015 đến 15/12/2015.

2. Lĩnh vực khảo sát

a) Lĩnh vực Quản lý ngân sách: Thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước quận, huyện; Xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm đối với các đơn vị HCSN; Điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; Hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước (hoàn trả tiền sử dụng đất đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước); Xét duyệt quyết toán chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Trình bổ sung dự toán cho các đơn vị, địa phương; Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương.b) Lĩnh vực Tài chính đầu tư: Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và hồ sơ yêu cầu mua sắm tài sản; Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản.c) Lĩnh vực Quản lý giá: Thẩm định giá trị đền bù; Thẩm tra phê duyệt giá mua sắm tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước; Thẩm định phương án giá hàng hóa, dịch vụ do nhà nước quy định giá.d) Lĩnh vực Tin học: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số các đơn vị sử dụng ngân sách; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số công trình xây dựng cơ bản.

3. Kết quả khảo sát

              a)Về đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công
              - Thông qua khảo sát trực tuyến (tính đến 25/12/2015): Có 42 lượt đánh giá, trong đó:
             + 38 lượt đánh giá rất hài lòng chiếm                            - Tỷ lệ: 90,5%;
             + 04 lượt đánh giá hài lòng                                         - Tỷ lệ 9,5%;
             + Không có lượt đánh giá chấp nhận được và không hài lòng
             - Thông qua phiếu khảo sát trực tiếp: Có 40 phiếu gởi đi, số phiếu thu về 30 phiếu (trong đó có 05 phiếu không biết đơn vị đánh giá). Kết quả đánh giá theo phụ lục đính kèm.
             b) Đối với công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Thông qua khảo sát trực tuyến tính đến 25/12/2015, có 35 lượt đánh giá, trong đó:
            - 35 lượt đánh giá hài lòng                                   - Tỷ lệ: 100%.
            - Không có lượt đánh giá chưa hài lòng. (Bảng tổng hợp đánh giá nhận xét từng nội dung cụ thể theo phụ đính kèm)

4. Đánh giá chung

Nhìn chung Sở đã thực hiện đúng quy định của UBND thành phố về nội dung, phương pháp và số lượng mẫu khảo sát cần thiết. So với năm 2014, biểu mẫu khảo sát trực tuyến đơn giản hơn, thuận tiện cho việc đánh giá nên số lượng đánh giá trực tuyến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với Sở đã tăng đáng kể. Kết quả khảo sát cho thấy đa số ý kiến đánh giá tốt về chất lượng cung ứng chất lượng dịch vụ của Sở. Tuy vậy, vẫn còn một số ít ý kiến vẫn chưa hài lòng một số nội dung như: quy trình thủ tục hành chính cần đơn giản hơn, thời gian xử lý công việc nhanh hơn, công chức thân thiện hơn,...

5. Biện pháp khắc phục trong thời gian đến

Trên cơ sở đánh giá kết quả khảo sát hài lòng của các cơ quan, đơn vị năm 2015, để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở và công chức tiếp nhận hồ sơ nhằm tăng cường mức độ hài lòng trong thời gian đến của tổ chức, công dân, Sở Tài chính cần thực hiện một số biện pháp trong thời gian đến như sau: a) Thực hiện công khai kết quả khảo sát và tổng hợp ý kiến góp ý của công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công của đơn vị trong năm 2015 trên website và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoàn thành chậm nhất là vào ngày 15/02/2016).c) Tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát mức độ hài lòng năm 2016; trong đó, tăng cường triển khai khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công của Sở thông qua website www.cchc.danang.gov.vn, đảm bảo đúng số lượng khảo sát tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 9625/QĐ-UBND ngày 22/11/2012 và hướng dẫn của Sở Nội vụ. Lấy kết quả và hiệu quả thực tế của việc khảo sát hài lòng của công dân, tổ chức làm thước đo chất lượng phục vụ và làm căn cứ theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính cũng như đánh giá kết quả làm việc của công chức bộ phận tiếp nhận.d) Các phòng, đơn vị tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, nhằm tiếp tục đơn giản hoá quy trình, thủ tục, nội dung phù hợp với tình hình thực tế; tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục, giảm thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.

 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục