Công khai thông tin tài chính 

 - Công văn số 4485/UBND-KTN ngày 15/6/2015 của UBND thành phố về việc báo cáo kết quả xếp loại hoạt động hiệu quả hoạt động của DNNN năm 2014.
 
- Công văn số 4488/UBND-KTN ngày 15/6/2015 của UBND thành phố về việc báo cáo giám sát tài chính năm 2014.
 
- Công văn số 6897/UBND-KTN ngày 31/8/2015 về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục