Hướng dẫn việc nhập cảnh và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID - 19 

 Chi tiết công văn số 6439/UBND-SYT ngày 28/9/2020 của UBND thành phố tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục