Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng CP 

 chi tiết nội dung xem tại đây

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục