Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 

 Phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống dịch COVID-19
 
- Luật Dược 2016 105/2016/QH13
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007 3QH (1).DOC
- Luật Khám chữa bệnh 2009 userfiles/file/Luat kham chua benh nam 2009.pdf
- Bộ Luật hình sự năm 2015 userfiles/file/Bo luat hinh su 2015(1).pdf  phần 2 bộ luật hình sự 2015 userfiles/file/Tiep202015.pdf 
- Bộ luật Hình sự Năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017)userfiles/file/2015nam2017.pdf
- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 userfiles/file/luat-xuat-canh-nhap-canh-cua-cong-dan-viet-nam-2019.pdf
- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 userfiles/file/47_xuatnhapcanh nam2014.pdf
- Luật Nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh cư trú người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi bổ sung năm 2019) userfiles/file/Luat-51_signed-(2)sua doi bo sung 2019.pdf
- Công văn số 1305/STC-VP của Sở Tài chính tuyên truyền các nội dung về sử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm userfiles/file/1305_STC-VP.pdf
- Nghị quyết số 42/NQ-CP  của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 userfiles/file/nghi-quyet-42-nq-cp-2020-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dich-covid-19.pdf
- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 userfiles/file/QD 15-2020 -QD-TTg.pdf 
- Kế hoạch số 2918 /KH-UBND  của UBND thành phố Đà Nẵng về Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 userfiles/file/2918 kh_signed.pdf
- Công văn số 1669/STC-QLNS của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc triện khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 userfiles/file/1669_signed.pdf

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục