Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 Số 1254/KH-UBND ngày 06 tháng 03 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việcTriển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xem chi tiết 

Sự kiện tin tức cùng chuyên mục