Một số nội dung mới về việc xắp xếp lại, xử lý tài sản công

Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, trong đó: trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp là tài sản công, gồm: đất, nhà làm việc và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập.
          Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Chính phủ ban hành tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về sắp xếp lại, xử lý tài sản công nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công một cách hợp lý, hiệu quả. Sau gần 03 năm triển khai thực hiện, ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021 với một số nội dung mới đáng lưu ý như sau:
 
1. Đối tượng áp dụng
a) Bổ sung thêm đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý là doanh nghiệp cấp II, cấp III của doanh nghiệp cấp I do:
- UBND thành phố; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- UBND thành phố; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị, xã hội – nghề nghiệp có vốn góp chiếm trên 50% vốn điều lệ.
b) Bổ sung thêm một số nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, sử dụng không thực hiện sắp xếp lại, xử lý tại tiết thứ 2, Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
         2. Về thẩm quyền thu hồi nhà, đất: Ngoài thẩm quyền thu hồi nhà, đất là UBND thành phố đã được quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, tại Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ bổ sung thêm thẩm quyền thu hồi nhà, đất của các cơ quan, đơn vị như sau:
          a) Thẩm quyền thu hồi nhà, đất thuộc tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
b) Thẩm quyền thu hồi nhà, đất tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 165/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
3. Về thẩm quyền bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố
Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung thẩm quyền bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của địa phương là Chủ tịch UBND thành phố trực thuộc trung ương (trước đây là phân cấp cho Hội đồng nhân dân thành phố).
4. Ngoài ra, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ hướng dẫn việc xử lý nhà, đất trong trường hợp nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giữ lại tiếp tục sử dụng nhưng có sự thay đổi về diện tích nhà, đất, thay đổi mô hình hoạt động, thay đổi tên gọi của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất; trách nhiệm của Bộ Tài chính, các cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao trong quá trinh chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
 ( Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ) tại đây
Nguyễn Thị Hạnh

Tin tức khác cùng chuyên mục