Kế hoạch truyền thông phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Chi tiết Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 15/7/2021 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục