Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và thực hiện công tácquản lý tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng năm 2021

 Chi tiết Kế hoạch số 17/STC ngày 29/6/2021 tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục