Hướng dẫn đối chiếu kết quả hoạt động của các đơn vị Hành chính Sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

             Hệ thống hóa toàn bộ dữ liệu thông tin yêu cầu của Mẫu biểu 2b theo 69 chỉ tiêu cho 04 hoạt động trong năm của đơn vị (đính kèm) và tự động xử lý thông tin, số liệu của 69 chỉ tiêu, tổng hợp thành Mẫu biểu 2b, cụ thể qua 03 bước như sau:

           Bước 1: Nhập thông tin cơ bản của đơn vị

          1. Nhập tên đơn vị (đối với đơn vị thẩm định thì nhập tên của đơn vị trực thuộc)

          2. Phân loại đơn vị là cơ quan hành chính hay đơn vị sự nghiệp. Trường hợp là đơn vị sự nghiệp thì tiếp tục chọn một trong 04 loại hình tự chủ gồm tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, tự đảm bảo chi thường xuyên, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên).

          Bước 2: Chọn hoạt động trong năm của đơn vị và nhập dữ liệu yêu cầu

          04 hoạt động trong năm của đơn vị gồm hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; hoạt động tài chính và hoạt động khác. Mỗi hoạt động có các chỉ tiêu khác nhau. Mỗi chỉ tiêu đều có hướng dẫn cách nhập số liệu (Sử dụng số liệu tại tài khoản nào, tiểu mục nào, những lưu ý trong quá trình lấy số liệu là gì…). Tùy theo từng đơn vị mà có 01 hoặc cả 04 hoạt động nêu trên.

        Bước 3: Xem kết quả

         Số liệu sẽ tự động xử lý và tổng hợp thành Mẫu biểu 2b làm cơ sở để Sở Tài chính đối chiếu với số liệu báo cáo của đơn vị.

 Xem chi tiết tại đây

Tin tức khác cùng chuyên mục