Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia

 Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

P:\Nam 2020\2. TIN BAI\PHONG BAO CHI\7. Nguyen Thi Thanh Huyen\Tháng 12\0212 - QĐ1874\anh minh hoa.jpg

Ảnh minh họa

Việc ban hành Quyết định 1874/QĐ-BTC nhằm tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong toàn ngành, quán triệt sâu sắc, toàn diện tầm nhìn định hướng và cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Bộ Tài chính được phân công tại Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo kế hoạch hành động, Bộ Tài chính có nhiệm vụ tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt Quyết định số 843/QĐ-BTC ngày 12/6/2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ phải nghiên cứu chính sách, quy định cụ thể về thuế, phí để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ số. Xây dựng tài chính điện tử và thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững. Triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong các ngành thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán. Thúc đẩy hoạt động bảo hiểm rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng.

Quyết định 1874/QĐ-BTC nhấn mạnh các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính triển khai thực hiện các nhiệm vụ phân công tại kế hoạch hành động. Trường hợp cần thiết, thủ trưởng các đơn vị xem xét, quyết định việc ban hành kế hoạch hành động của đơn vị đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: www gof.gov.vn

Tin tức khác cùng chuyên mục