Triển khai hạ tầng viễn thông, cung cấp dịch vụ viễn thông tại các tòa nhà, khu đô thị, khu công nghiệp, khu công nghệ cao

 Việc quản lý giá, kiểm soát giá, xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung đã được liên Bộ: Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Tài chính quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTCBXD-BTTTT ngày 30/12/2013 hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. Tuy nhiên trên thực tế, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện đúng quy định nêu trên; do vậy nhằm tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu các đơn vị quản lý, chủ đầu tư tòa nhà, khu công nghiệp, khu công nghệ cao phải thực hiện việc xác định giá thuê, đăng ký giá thuê, niêm yết giá thuê, hiệp thương giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, Sở Tài chính đã có văn bản triển khai hướng dẫn, cụ thể như sau:

1.  Đối với việc xác định giá thuê

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTCBXD-BTTTT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản pháp luật có liên quan để xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, trong đó lưu ý phải phù hợp với chế độ, chính sách, định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chi phí theo quy định và lợi nhuận hợp lý.
2.  Đối với việc đăng ký giá thuê
Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện thông báo đăng ký giá thuê với Sở Tài chính theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTCBXD-BTTTT.
3.  Đối với việc niêm yết giá
Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh phải niêm yết giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTCBXD-BTTTT và các văn bản hiện hành khác, trong đó lưu ý:
a) Địa điểm niêm yết giá: Tại quầy giao dịch để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài hình thức niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch, tổ chức, cá nhân lựa chọn thêm một hoặc một số hình thức như họp báo, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.
b) Cách thức niêm yết giá thuê: Đồng tiền niêm yết giá thuê là Đồng Việt Nam. Việc niêm yết giá thuê phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng.
 (Đính kèm Công văn 3454/STC-GCS ngày 08/10/2020 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) tại đây
Cao Thị Diệu Thúy

Tin tức khác cùng chuyên mục