Triển khai sử dụng phần mềm Cải cách tiền lương

 Căn cứ danh mục chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố phê duyệt, nhằm tăng cường tin học hóa trong công tác quản lý, điều hành, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nội vụ và Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông xây dựng Phần mềm cải cách tiền lương.

Phần mềm được xây dựng với mục đích: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; xây dựng cơ sở dữ liệu tiền lương tập trung, thống nhất trong toàn thành phố; hiện đại hóa việc quản lý tiền lương nhằm hỗ trợ tối ưu cho việc khai thác, chia sẻ, tích hợp dữ liệu tiền lương đến các hệ thống liên quan và phục vụ báo cáo tình hình thực hiện cải cách tiền lương định kỳ theo yêu cầu của Bộ Tài chính.


Phần mềm hoạt động theo nguyên tắc: Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng, hợp đồng, sử dụng công chức, viên chức, người lao động phân công công chức, viên chức theo dõi, phụ trách phần mềm; cập nhật thông tin, dữ liệu về tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên phần mềm Quản lý cán bộ công chức của Sở Nội vụ để có cơ sở đồng bộ dữ liệu sang phần mềm Cải cách tiền lương và thực hiện chi lương hằng tháng cho cơ quan, đơn vị mình.
Theo đó, Sở Tài chính đã có Công văn số 3957/STC-QLNS ngày 13/11/2020 triển khai sử dụng phần mềm cải cách tiền lương đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, đồng thời kèm theo Hướng dẫn quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, hỗ trợ./.
Lê Quang Dũng

Tin tức khác cùng chuyên mục