Một số điểm mới trong Luật Doanh nghiệp năm 2020

 MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Ngày 17 tháng 6 năm 2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; trong đó, quy định một số điểm mới, cụ thể như sau:

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp năm 2020

1. Quy định về đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp

So với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp là “Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự” (điểm g khoản 2 Điều 17).

2. Quy định về tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 của Luật này (khoản 11 Điều 4). Theo đó, tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

a) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

b) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (khoản 1 Điều 88).

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (khoản 2 Điều 88).

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (khoản 3 Điều 88).

3. Quy định về thời hạn thông báo tạm ngừng kinh doanh

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (khoản 1 Điều 206).

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. 

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 chi tiết tại đây

 

Huỳnh Thị Thanh Nhàn

Tin tức khác cùng chuyên mục