Quy định mới về danh mục Doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020

 QUY ĐỊNH MỚI VỀ DANH MỤC DOANH NGHIỆPCÓ VỐNNHÀ NƯỚC THỰC HIỆN THOÁI VỐN ĐẾN HẾT NĂM 2020
              Ngày 29 tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020.Theo đó, trong Phụ lục I - Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng có 01 doanh nghiệp là Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, tỷ lệ thoái vốn (%/vốn điều lệ) là 41,96% và tại Phụ lục III - Danh mục doanh nghiệp dừng thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 để rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025,UBND thành phố Đà Nẵng có 01 doanh nghiệp là Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, tỷ lệ vốn Nhà nước đang nắm giữ (%/vốn điều lệ) là 60,08%.
 
 
 
             Tại Quyết định số 908/QĐ-TTg nêu trên, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo tiến độ và tỷ lệ đã được phê duyệt tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này theo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra về đề xuất thoái vốn và kết quả thực hiện (điểm a Khoản 1 Mục III).Đồng thời, trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 gửi báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Quyết định này đến Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định (điểm e Khoản 1 Mục III).
             Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu trên sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 29 tháng 6 năm 2020) và thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.
Hồ Ngọc Nam

Tin tức khác cùng chuyên mục