Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

 
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG 

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng là doanh nghiệp cổ phần tổng số vốn điều lệ là 57.736 triệu đồng, trong đó phần vốn nhà nước chiếm tỷ lệ 51% tổng vốn điều lệ của Công ty.

Thực hiện theo Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức thành công chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào sáng ngày 25/6/2020 tại Hội trường số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đại hội có sự tham dự của ông Đinh Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Tài chính, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và cùng 93 cổ đông của Công ty, tương đương 91,63% cổ phần có quyền biểu quyết. Chủ trì Đại hội là Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Võ Minh Đức - Thành niên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, cổ đông chiến lược.


Đại hội đã được thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2019; theo đó các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2019 của Công ty đều tăng so với năm 2018. Đồng thời, tại Đại hội đại diện Công ty đã trình bày cụ thể các nội dung để Đại hội biểu quyết thông qua như: Báo cáo tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019; tỷ lệ chia cổ tức năm 2019;...

Đối với năm 2020, Công ty cũng đánh giá do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với năm 2019 vừa qua.

              Với kết quả đạt được trong năm 2019 như trên là sự cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Lãnh đạo và toàn thể người lao động tại Công ty. Năm 2020 với dự báo về tình hình kinh tế, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2020 đòi hỏi sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao của Lãnh đạo Công ty và người lao động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ vệ sinh đô thị trên toàn thành phố ổn định và dần phát triển hơn.
Tán Thị Miên Thảo

Tin tức khác cùng chuyên mục