Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch

 
Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
 
        Ngày 25/10/2019, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 12873/ BTC-ĐT về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2019.

 

(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

          Tại văn bản số 12873/BTC-ĐT, Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục quản lý, thanh toán đối với vốn đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền bố trí cho việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy
hoạch quốc gia theo quy định của Luật quy hoạch như sau:
         1. Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (ĐVQHNS) cho nhiệm vụ, dự án quy hoạch từ nguồn vốn đầu tư công. Cơ quan lập quy hoạch khi được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao trách nhiệm lập quy hoạch thuộc Hệ thống quy hoạch Quốc gia thực hiện kê khai đăng ký với cơ quan tài chính để cấp mã số ĐVQHNS đối với các nhiệm vụ quy hoạch để thực hiện giao dịch về ngân sách nhà nước từ khâu lập dự toán, tổng hợp, phân bổ dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách.
          2. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp mã số ĐVQHNS cho nhiệm vụ quy hoạch thuộc cấp ngân sách địa phương.
          3. Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho nhiệm vụ quy hoạch được coi là hợp lệ bao gồm:
          - Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS cho nhiệm vụ quy hoạch: sử dụng mẫu tờ khai theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.
          - Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt hoặc văn bản thông báo phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của cấp có thẩm quyền.
        Thủ tục đăng ký mã nhiệm vụ quy hoạch được tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký, thời hạn cấp và gửi thông báo cấp giấy chứng nhận như thủ tục đăng mã quan hệ ngân sách là dự án đầu tư được quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  Phan Hồng Sơn

Tin tức khác cùng chuyên mục