“Hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập”.

Triển khai thực hiện Luật Quản lý sử dụng tài sản công; các văn bản pháp luật liên quan và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đã có văn bản  hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

         Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc xây dựng Đề án của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đảm bảo sự thống nhất, không theo trình tự quy định; do đó, nhằm thực hiện việc lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định hiện hành; đồng thời thống nhất các bước thực hiện và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phối hợp lập, thẩm định, ban hành Đề án; Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Sở Tài chính đã ban hành Công văn 1929/STC-GCS hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của thành phố về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập.

          (Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Công văn 1929/STC-GCS của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng được đăng tải trên website www.taichinh.danang.gov.vn)

Chi tiết công văn số 1929/STC-GCS tại đây
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Trần Quốc Anh

Tin tức khác cùng chuyên mục