Một số chế độ hỗ trợ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố

I. CHÍNH SÁCH CỦA TRUNG ƯƠNG

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch thì thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020, cụ thể như sau:

1. Chế độ đối với người bị cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế: Thực hiện theo Điều 2 Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế.

2. Chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch: Thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch và Điều 3 Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 26/02/2014 của Liên bộ Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở văn bản của Bộ Tài chính và Trung ương, Sở Tài chính đã có Công văn số 382/STC-HCSN ngày 10/02/2020 triển khai đến các Sở, ngành, địa phương.

II. CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương và để kịp thời động viên cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng chống dịch Covid-19, trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 717/SYT-KHTC ngày 09/3/2020, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố có Tờ trình số 1475/TTr-UBND ngày 11/3/2020 trình Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 13 thông qua tại Nghị quyết số 292/NQ-HĐND ngày 13/3/2020, trong đó quy định một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cụ thể như sau:

1. Về chính sách hỗ trợ tiền ăn

a) Đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại các cơ sở cách ly không thuộc Bộ Quốc phòng (gọi tắt là cơ sở cách ly): 85.000 đồng/người/ngày.

b) Đối với người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ: 85.000 đồng/người/phiên trực (tăng 70.000 đồng/người/phiên trực so với mức quy định tại Quyết định 73/2011/QĐ-TTg).

2. Về chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng chống dịch Covid-19

a) Phụ cấp chống dịch ngày thường: 200.000 đồng/người/ngày (tăng 50.000 đồng/người/ngày so với quy định). Mức tính tăng cho ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg), trong đó đối tượng được áp dụng gồm:

- Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch.

- Người trực tiếp tham gia khám, chuẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh.

- Cán bộ y tế phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Người trực tiếp phục vụ, chăm sóc người bệnh, vận chuyển bệnh phẩm, quản lý tử thi người bệnh (+), lái xe, bộ phận thu viện phí, bảo vệ, bộ phận dược làm nhiệm vụ thu vỏ chai, lọ, hộp hóa chất, bộ phận khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; phòng vật tư y tế thực hiện vệ sinh trang thiết bị, máy móc, bơm tiêm điện; cán bộ phòng công nghệ thông tin trực chống dịch.

- Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại các cơ sở được giao nhiệm vụ cách ly y tế không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm cả cách ly tại nhà, tại nơi cư trú).

- Người phục vụ người bị cách ly y tế tại các cơ sở cách ly không phải là chuyên môn y tế (phục vụ, nấu ăn, bảo vệ, lái xe, tiếp đón, phân loại các đối tượng bị cách ly, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo y tế…).

- Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị cách ly.

- Người thu gom, vận chuyển rác thải y tế, xử lý môi trường tại khu vực cách ly y tế.

- Người tiếp nhận, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, kiểm soát nhiễm khuẩn tại các phòng xét nghiệm.

- Người tham gia cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

Thời gian hưởng phụ cấp chống dịch được tính từ thời điểm tiếp nhận ca nghi mắc cần chẩn đoán, sàng lọc đầu tiên đối với cơ sở khám, chữa bệnh.

b) Phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ vào ngày thường: 130.000 đồng/người/ngày (tăng 30.000 đồng/người/ngày so với quy định). Mức tính tăng cho ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết và và đối tượng áp dụng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

c) Công tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch nhóm A trong thời gian có dịch được hưởng mức bồi dưỡng như sau:

- Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch quy định điểm a khoản 1, Điều 3, Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg (tăng 30.000 đồng/người/ngày so với quy định).

- Mức 80.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập (tăng 20.000 đồng/người/ngày so với quy định).

3. Về hỗ trợ đối với lực lượng phục vụ công tác đảm bảo y tế (tiếp đón, phân loại các đối tượng bị cách ly, tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn đảm bảo y tế) tại cơ sở cách ly tập trung:

Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/ngày (chưa bao gồm tiền ăn theo quy định tại điểm 1 và phụ cấp chống dịch theo quy định tại điểm a khoản 2 nêu trên). Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó huy động lực lượng phục vụ, kính báo cáo HĐND thành phố giao UBND thành phố xem xét quyết định nâng mức chi hỗ trợ nhưng tối đa không quá 800.000 đồng/người/ngày.

Riêng đối với các lực lượng bảo vệ, an ninh, phục vụ nhu yếu phẩm, thu gom, vận chuyển rác thải y tế, xử lý môi trường, cán bộ y tế chuyên trách do cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực được giao nhiệm vụ quản lý, đề xuất nhân lực và chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước.

4. Thời điểm áp dụng

Từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

Với các chính sách hỗ trợ kịp thời này sẽ góp phần động viên cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, do đó đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các mức chi quy định nêu trên và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 382/STC-HCSN ngày 10/02/2020 phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nCov năm 2020 theo kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố đảm bảo đúng quy định.

Hoàng Thị Mai Hương

 

Tin tức khác cùng chuyên mục